Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu informuje, że od 1 października 2018 r. obowiązują następujące kryteria dochodowe w pomocy społecznej:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701,00 zł.

  2. dla osoby w rodzinie - w wysokości 528,00 zł.

Od 1 stycznia 2019 r. w związku z podjęciem Uchwały Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023 podwyższa się w/w kryterium dochodowe do 150 % i wynosi ono:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł

  2. dla osoby w rodzinie 792,00 zł.

Osobami uprawnionymi do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach w/w programu są w szczególności:

  1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

  3. osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore lub niepełnosprawne - w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358)


Podmiot udostępniający informację
 
Data Utworzenia
2019-01-03 11:06:47 
Data publikacji
2019-01-03 11:06:47 
Osoba sporządzająca dokument
 
Osoba wprowadzająca dokument
Sylwia Świerczyńska 
Liczba odwiedzin
321 
Wersje artykułu