Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu

ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

WIDZISZ, SŁYSZYSZ KRZYWDĘ NIE MILCZ !

zespol 2023

ZADZWOŃ:

112 na Policję

44 710 11 23, 507 164 265, 789 170 761 do GOPS w Inowłodzu w godz. 7.30-15.30

800 12 01 48 - „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)

116 111 - Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 jest linią anonimową (dzwoniąc nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska, ani adresu zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na billingu). Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 20. Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami? Zadzwoń. Więcej informacji znajdziesz na stronie 116111.pl/

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Linia działa w godzinach od 8:15 do 20. Więcej informacji znajdziesz na stronie brpd.gov.pl/ ;

801 12 00 02 - Niebieska Linia. To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Połączenie z numerem 801 12 00 02 jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8 do 22 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8 do 16;

44 725 76 09 - Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz., ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Maz. (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30);

44 725 75 44 - Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Maz. (czynny od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30; poniedziałek 7:30-18:00);

44 725 14 60 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30; wtorek 7:30-17:00),www.pcpr-tm.naszepcpr.pl;

historia zespolu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła obowiązek utworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego w celu podejmowania współpracy przedstawicieli różnych służb odpowiedzialnych za działania przeciwprzemocowe.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000226801.pdf ustawa o pomocy społecznej

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000124901.pdf

Działanie zespołów interdyscyplinarnych reguluje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2011209124501.pdf

UCHWAŁĄ NR VIII/58/2011 RADY GMINY INOWŁÓDZ z dnia 29 czerwca 2011 r. został określony tryb i sposób powołania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

https://bip.inowlodz.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=2559

Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

https://bip.inowlodz.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=3028

https://bip.inowlodz.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=3029

UCHWAŁĄ NR XVIII/111/2019 RADY GMINY INOWŁÓDZ z dnia 30 grudnia 2019 r. został zatwierdzony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Inowłódz na lata 2019 – 2023.

https://bip.inowlodz.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=7370

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu

przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

- realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019 - 2023.

Zadaniem zespołu jest:

- opracowanie instrukcji, strategii i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie;

- monitorowanie i ocena pracy grup roboczych według przyjętych przez siebie założeń i wytycznych;

- podejmowanie działań informacyjno - profilaktycznych przez edukację społeczności lokalnej i rodzin zagrożonych przemocą;

- podejmowanie działań nakierowanych na podniesienie kwalifikacji kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- wdrażanie działań usprawniających pracę grup roboczych.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji:

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

- Policji

- oświaty

- ochrony zdrowia

- organizacji pozarządowych

- kuratorzy sądowi.

W jego skład mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż ww. podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli osoby, które znają problemy rodziny lub zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji.
Skład Zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w danej rodzinie.

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania pierwszego zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Inowłódz

https://bip.inowlodz.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=3025

Obecny skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Inowłódz powołany Zarządzeniem Nr 11/2022 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 31 stycznia 2022 r.

Imię i nazwisko

Instytucja

Dominika Mizerska

GKRPA w Inowłodzu

Ewa Godlewska

Agnieszka Maciejewska

GOPS w Inowłodzu

Małgorzata Mochola

Sylwia Świderek

Marta Marcińczak

SP w Królowej Woli

Ewa Godlewska

PSP w Brzustowie

Monika Goska

PSP w Inowłodzu

Katarzyna Pawlik

NZOZ PR w Inowłodzu

Tomasz Januszek

Komisariat Policji w Czerniewicach

Ariel Wiśnik

Marcin Dratwa

Kuratorzy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim

Dorota Goszcz

Ewa Korzeniewska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Gminny w Inowłodzu

 

https://bip.inowlodz.pl/images/zarzadzenia/2022/Zarz%C4%85dzenie_11.22.pdf

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu.
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb ale nie rzadziej niż co trzy miesiące.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują swoje zadania w ramach wypełniania obowiązków służbowych lub społecznie.

Spotkania członków są obowiązkowe !!!

Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Inowłódz

 

Zespół tworzy grupy robocze , których celem i zadaniem jest rozwiązanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie;

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

https://bip.inowlodz.pl/images/Zarzdzenie_1522.pdf

Podkategorie


Podmiot udostępniający informację
 
Data Utworzenia
2019-02-01 10:03:10 
Data publikacji
2019-02-01 10:03:10 
Osoba sporządzająca dokument
 
Osoba wprowadzająca dokument
Sylwia Świderek 
Liczba odwiedzin
548 
Wersje artykułu